Biuletyn Informacji Publicznej
MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY w Bielsku-Białej

Strona główna

Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

w Bielsku-Białej

www.tuwim.edu.pl 

Na Zespół Szkół składają się dwie szkoły:


  • Technikum Nr 11
  • Szkoła Policealna Nr 5

Adres siedziby

  • ul. Filarowa 52 (Sarni Stok)W ramach Europejskich Programów Edukacyjnych SOCRATES Comenius od 2000r współpracujemy ze szkołami w Anglii, Holandii, Danii, Francji i Niemczech.

Najlepszych uczniów Technikum wysyłamy na zagraniczne praktyki (Anglia, Niemcy, Ukraina)

Szkoła posiada 2 pracownie komputerowe ze stałym dostępem do internetu i 1 pracownię zawodową

Dysponujemy nowoczesną halą sportową i siłownią

Posiadamy bogato wyposażoną Bibliotekę i czytelnię z Multimedialnym Centrum Informacji wyposażonym w 8 komputerowych stanowisk z dostępem do internetu

W szkole działają liczne koła zainteresowań.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

       
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w Zespole Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej, informujemy na podstawie art.13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., nr 119, s.1), zwane dalej w skrócie „RODO”:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielska-Białej, z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, ul. Filarowa 52.
2.   Z Inspektorem Ochrony Danych, może Pani/Pan skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
          a.    pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@tuwim.edu.pl,
          b.    pisemnie na adres siedziby Administratora,
          c.    telefonicznie: 33 496 81 64.
3.    Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadania Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej, określonego przepisami prawa.
4.    Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie niezbędnym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który zostanie wyznaczony przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6.    Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do:
         a.    dostępu do swoich danych osobowych,
         b.    sprostowania swoich danych osobowych,
         c.    usunięcia swoich danych osobowych,
         d.    ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
         e.    przenoszenia swoich danych osobowych,
         f.    do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
         g.    do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych,
         h.    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1
2 2019-11-07 10:04:28 Zmiana publikacji Krzysztof Tekiela
3 2015-11-16 12:23:54 Zmiana publikacji tuwim
4 2014-04-10 14:44:33 Zmiana publikacji tuwim
' '